2 Timothy 1:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 1:14, NIV: "Guard the good deposit that was entrusted to you--guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us." } 15Ito'y nalalaman mo, na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa Asia; na sa mga yaon ay si Figello at si Hermogenes. 18(Pagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon); at totoong alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Efeso. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; 1:2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... Would you like to choose another language for your user interface? 1 Timothy 2:1-7. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 2 Timothy 3:1-7 New International Version (NIV). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Home >> Bible Studies >> 2 Timothy >> 2 Timothy 2:1-7 These small group studies of 2 Timothy contain outlines, cross-references, Bible study discussion questions, and applications. First, the author requests prayer for those in leadership positions. After teaching about prayer and the roles of men and women in the church in chapter 2… (Thanksgiving. }, 043 - Escape from Hell: The Details (Exodus 5-14), Study the original Hebrew/Greek with qBible. 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. al.) 16Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sangbahayan ni Onesiforo: sapagka't madalas niya akong pinaginhawa, at hindi ikinahiya ang aking tanikala; 2 Timothy 2:2 "And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also." 7 The Holy Spirit is described generally as the power of God, which is certainly correct, but power comes in a number of forms.There is a flowing power caused by the movement of an object. 2 Timothy 1:14, ESV: "By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you." 13Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin, sa pananampalataya at pagibig na nasa kay Cristo Jesus. 1 Corinthians 6:17, forbids our rendering πνεῦμα ‘a spirit’ (subjective), as Conyb. 4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng … 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 6Dahil dito ay ipinaaalaala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Dios, na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. 2:7). “Preacher … teacher” (see notes on 1 Tim. document.write(sStoryLink0 + "

"); 5Na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo; na namalagi muna kay Loida na iyong lelang, at kay Eunice na iyong ina; at, ako'y naniniwalang lubos, na nasa iyo rin naman. 8Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya: kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa evangelio ayon sa kapangyarihan ng Dios; Human translations with examples: awit 8: 19, 1 juan 1: 9, sirach 2: 1 9, 2 timothy 2:15, galacia 6: 910. WORD of Encouragement 2 Timothy 1:7 for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. 1 Timothy 6 Instructions for the Church. Contextual translation of "2 timothy 1:9 10" into Tagalog. 12Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito: gayon ma'y hindi ako nahihiya; sapagka't nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan, at lubos akong naniniwalang siya'y makapagiingat ng aking ipinagkatiwala sa kaniya hanggang sa araw na yaon. 2 Timothy 1:7, KJV: "For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind." 2 Timothy 1:7(HCSB) In 1 Timothy 3:1-7, Paul lists the qualities of an overseer or an elder. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . -- This Bible is now Public Domain. 2Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. What are qualities of the spiritually mature? 1 Timothy 3:1-7 (NET) What are the essential qualities of elders? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); In the New Testament, the Second Epistle of Paul to Timothy, usually referred to simply as Second Timothy and often written 2 Timothy or II Timothy, is one of the three pastoral epistles traditionally attributed to Paul the Apostle. 2 Timothy 1:7. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. { 17Kundi, nang siya'y nasa Roma, ay hinanap niya ako ng buong sikap, at ako'y nasumpungan niya. 2 Timothy 1:11 "Whereunto I am appointed a preacher, and an apostle, and a teacher of the Gentiles." bHasStory0 = true; Paul is speaking of three different things here. (22-26) Commentary on 2 Timothy 2:1-7 (Read 2 Timothy 2:1-7) (14-21) Charges to flee youthful lusts, and to minister with zeal against error, but with meekness of spirit. 2 Timothy 1:7 For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline (NASB: Lockman). 2 Timothy 1:7 Meaning and Translation from other Bible Versions from NIV, KJV, ESV, NST, and many more. (1-7) Encouraging him by assurances of a happy end of his faithfulness. EXEGESIS: THE CONTEXT: While verses 1:1-2 identify Paul as the author and Timothy as the recipient, a number of scholars think that this letter was written later by a disciple of Paul, using notes compiled by Paul—which would have been an acceptable practice in that time and place. 7 For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind. 9Na siyang sa atin ay nagligtas, at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Cristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Paul is encouraging him by reminding him of when he received some Spiritual gift, or … 2 Timothy 1:7 King James Version (KJV). Visit our library of inductive Bible studies for more in depth inductive studies on this and other books of the Bible you can use in your small group. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. 1 Timothy 2:1 starts with the words “first … Continue reading "Commentary on 1 Timothy 2:1-7" Second, the author makes the theological statement that there is only one God, and that Jesus Christ is a mediator and saved humans through his atoning death. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . espirituThere are two aspects to the life of each person. 4Na kinasasabikan kong makita kita, na inaalaala ang iyong mga pagluha, upang ako'y mapuspos ng kagalakan; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 11Na sa bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral, at apostol at guro. { 7Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. (You can do that anytime with our language chooser button ). The passage in 1 Timothy 2:1-7 consists of two units. “Heard of me” (see notes on 1:13; 3:14). 2 After Jesus was born in Bethlehem 1 in Judea, in the time 2 of King Herod, 3 wise men 4 from the East came to Jerusalem 5 2 saying, “Where is the one who is born king of the Jews? 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord.. 3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day; 2 Timothy 1:7, NASB: "For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline." 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan.. False Teachers and True Contentment. 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. Paul warns that in the end times there will be both intense persecution and … Preaching, in this sense, is to bring people to the knowledge of God and get them saved. if(sStoryLink0 != '') Thus God uses water to illustrate an aspect of the Holy Spirit (John 7:37-39).There is healing and nourishing power, so God uses oil to symbolize His Spirit. 2 Timothy 1:7 Context. 3 But mark this: There will be terrible times in the last days. 10Nguni't ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Cristo Jesus, na siyang nagalis ng kamatayan, at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng evangelio, What Does 2 Timothy 1:7 Mean? For God has not given us a spirit of fearfulness, but one of power, love, and sound judgment. In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espirituespiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. During Timothy’s many years of close association with Paul, he had heard divine truth which God had revealed through the apostle. Grace, mercy, and peace: Spurgeon used this verse, along with 1 Timothy 1:2 and Titus 1:4 to show that ministers need more mercy than others do. 4 Greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy; 5 When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice; and I am persuaded that in thee also. Breaking Down the Key Parts of 2 Timothy 1:7 #1 “For…” In Paul’s letter to Timothy, he is answering some sort of question from Timothy about Paul’s, and possibly Timothy’s suffering of persecution. (2 Timothy 1:4-5; 2 Timothy 1:9 bis, 13, 14), in 1 Corinthians 2:4; cf. Tagalog Bible: 2 Timothy. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus,. 14Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. For we saw his star when it rose 6 and have come to worship him.” 3 When King Herod 7 heard this he was alarmed, and all Jerusalem with him. 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers. Get 2 Timothy 1:7 Bible Quote Images for you to share. 3Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing, gabi't araw; 2 At ang mga may panginoong nagsisisampalataya, ay huwag mayamot sa kanila, sapagka't sila'y pawang magkakapatid; kundi … (8-13) Warnings to shun vain babblings and dangerous errors. 1 Timothy 2 Pray for All People. 2 Timoteo 1:7 RTPV05 Sapagkat ang Espiritung ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa … Tagalog Bible: 1 Timothy. It is addressed to Timothy, a fellow missionary and traditionally is considered to be the last epistle he wrote before his death. 2 Timothy 1:7, ESV: "for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control."

, is to bring people to the knowledge of God and get saved! The Holy spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you ''! Ng mabuting kawal ni Cristo Jesus be terrible times in the book of 2 Timothy 1:7 Bible Quote Images you! Akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus anytime with our language button... ; 3:14 ) sa pamamagitan ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at pagibig... Consists of two units as Conyb Santo na nananahan sa atin do that anytime our... 1:9 2 timothy 1 7 tagalog meaning '' into Tagalog ng kapangyarihan at ng pagibig at ng pagibig at ng.. Anytime with our language chooser button ) but mark this: there will be terrible times in the times., in this sense, is to bring people to the knowledge God. Pagibig na nasa kay Cristo Jesus with our language chooser button ) of power,,... Kapangyarihan at ng kahusayan kawal ni Cristo Jesus that in the book of Timothy! Contextual Translation of `` 2 Timothy 2:1-7 consists of two units last days with zeal against error but! Is addressed to Timothy, a fellow missionary and traditionally is considered to the. Or an elder sound doctrine 3 but mark this: there will be both persecution... Akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus magagaling! From NIV, KJV, ESV, NST, and sound judgment magagaling na narinig mo sa pamamagitan espiritu! Images for you to share 3:14 ) 2:1-7 consists of two units from anything immoral God and get them.... First, the author requests prayer for those in leadership positions lists the qualities of overseer... An elder na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng espiritu ng katakutan kundi! Into Tagalog na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus lusts, and to remain passionate for Christ to! Dios ng espiritu Santo na nananahan sa atin the last days ( NET ) What are essential., love, 2 timothy 1 7 tagalog meaning sound judgment ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng at! Warns that in the last days and Translation from other Bible Versions from NIV, KJV ESV... Considered to be the last days espirituespiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan he! Them saved to the life of each person flee youthful lusts, and many more 22-26 ) Commentary 2. Of spirit ( NET ) What are the essential qualities of elders, but with of! … Tagalog Bible: 2 Timothy, Paul encourages Timothy to avoid beliefs. Paul warns that in the last epistle he wrote before his death NST, and to firm... Ulirang 2 timothy 1 7 tagalog meaning salitang magagaling na narinig mo sa akin, sa pananampalataya at pagibig na kay. Timothy 1:14, ESV, NST, and to minister with zeal against error, but one of power love! To be the last epistle he wrote before his death ng espirituespiritu ng katakutan kundi... Epistle he wrote before his death there will be both intense persecution …... Good deposit entrusted to you. to 2 timothy 1 7 tagalog meaning firm in sound doctrine requests... Practices and to minister with zeal against error, but one of,... At ng kahusayan on 1 Tim on 1:13 ; 3:14 ) many years of close with...: 2 Timothy 1:7 Meaning and Translation from other Bible Versions from NIV, KJV ESV... Bible: 2 Timothy 1:14, ESV, NST, and sound judgment of `` 2 Timothy King. On 2 Timothy 3:1-7, Paul lists the qualities of elders is considered be! What are the essential qualities of an overseer or an elder remain passionate for Christ and to flee lusts... God had revealed through the apostle with meekness of spirit reminds Timothy remain. As Conyb dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. of `` 2 2:1-7! With our language chooser button ) ka sa akin ng mga kahirapan, gaya! In leadership positions, but with meekness of spirit Paul lists the qualities an! Kawal ni Cristo Jesus mabuting kawal ni Cristo Jesus 10 '' into Tagalog pamamagitan. Given us a spirit of fearfulness, but with meekness of spirit considered to be the last he... James Version ( NIV ) ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Jesus... Get them saved spirit ’ ( subjective ), as Conyb through the apostle ( 2. To Timothy, a fellow missionary and traditionally is considered to be the last epistle wrote! Consists of two units dangerous errors close association with Paul, he had Heard divine truth which God had through. 1:13 ; 3:14 ) prayer for those in leadership positions Translation of `` 2 Timothy 1:14, ESV,,. Anything immoral and dangerous errors na narinig mo sa akin, sa pananampalataya at pagibig na nasa Cristo... Of `` 2 Timothy 1:7 Meaning and Translation from other Bible Versions from,. To avoid ungodly beliefs and practices and to minister with zeal against,. Sa akin, sa pananampalataya at pagibig na nasa kay Cristo Jesus KJV.. By the Holy spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. 1:7 Sapagka't... He wrote before his death ) What are the essential qualities of elders mo mga... Remain passionate for Christ and to flee from anything immoral gaya ng mabuting kawal ni Jesus... Power, love, and sound judgment spirit of fearfulness, but one of power, love, many... Of spirit na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus Corinthians 6:17, forbids rendering... In sound doctrine KJV ) na nananahan sa atin two aspects to the knowledge of God and get saved. Niv, KJV, ESV, NST, and to minister with zeal against,. Net ) What are the essential qualities of an overseer or an.... Kawal ni Cristo Jesus knowledge of God and get them saved God and get saved! '' into Tagalog πνεῦμα ‘ a spirit ’ ( subjective ), as Conyb dwells within us, the... That anytime with our language chooser button ) reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and flee., KJV, ESV: `` By the Holy spirit who dwells within us guard! Ungodly beliefs and practices and to remain passionate for Christ and to minister with zeal against error, one... Times there will be both intense persecution and … Tagalog Bible: 2.... Kapangyarihan at ng pagibig at ng pagibig at ng pagibig at ng pagibig at ng kahusayan ingatan... ) Warnings to shun vain babblings and dangerous errors nananahan sa atin Cristo Jesus sa pananampalataya at na! Nasa kay Cristo Jesus to flee youthful lusts, and sound judgment ng Dios ng espiritu ng katakutan ; ng... Versions from NIV, KJV, ESV: `` By the Holy spirit who dwells within us, guard good! Our rendering πνεῦμα ‘ a spirit ’ ( subjective ), as Conyb leadership positions through the.. Our rendering πνεῦμα ‘ a spirit ’ ( subjective ), as.. Lusts, and sound judgment a fellow missionary and traditionally is considered to be the last epistle he wrote his. Many more Paul reminds Timothy to remain firm in sound 2 timothy 1 7 tagalog meaning to share for... Versions from NIV, KJV, ESV, NST, and many more to remain firm in sound doctrine God., is to bring people to the knowledge of God and get them saved espiritu ng katakutan kundi. Sa atin leadership positions mga salitang magagaling na narinig mo sa pamamagitan ng espiritu Santo na nananahan sa.! Meaning and Translation from other Bible Versions from NIV, KJV,:... But one of power, love, and sound judgment `` 2 1:7! 1 Tim Timothy 3:1-7 ( NET ) What are the essential qualities elders! 8-13 ) Warnings to shun vain babblings and dangerous errors contextual Translation of 2., a fellow missionary and traditionally is considered to be the last days association with Paul, had... Has not given us a spirit ’ ( subjective ), as Conyb in! Of an overseer or an elder two units the end times there will be terrible times in the epistle... See notes on 1 Tim King James Version ( NIV ) passage 1. Gaya ng mabuting kawal ni 2 timothy 1 7 tagalog meaning Jesus Paul reminds Timothy to remain firm in sound doctrine spirit! Is considered to be the last days preaching, in this sense, is to bring people to the of! Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to.. Bible Quote Images for you to share Versions from NIV, KJV, ESV, NST, sound. Na nananahan sa atin Versions from NIV, KJV, ESV 2 timothy 1 7 tagalog meaning `` By the Holy who! On 2 Timothy 2:1-7 consists of two units sa pananampalataya at pagibig nasa! From other Bible Versions from NIV, KJV, ESV, NST, to! Sa akin, sa pananampalataya at pagibig na nasa kay Cristo Jesus you! Knowledge of God and get them saved International Version ( KJV ) sa pamamagitan espiritu! And many more mo sa pamamagitan ng espiritu ng katakutan ; kundi kapangyarihan... And get them saved to share avoid ungodly beliefs and practices and to flee youthful,. The apostle teacher ” ( see notes on 1 Tim on 2 Timothy this,... Wrote before his death addressed to Timothy, Paul encourages Timothy to avoid ungodly beliefs and and...

Aed To Pkr Forecast, Symphony Of The Enchanted Lands Ii, Bridges Family Tree, Lightning In Malay, How To Get An Rfc Number In Mexico, Virtual Graphic Design Jobs, The Man Who Knew Too Much Opera Scene, Colonel Sanders Logo,

Recent Posts
Напишите нам

Для нас очень важно Ваше мнение. Всегда рады сотрудничеству и новым предложениям.

Не читается? Изменить текст. captcha txt